• Call Us Now

  0181-484525

Privacy policy

FysioVoorne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioVoorne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
  • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FysioVoorne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

FysioVoorne
Dorpsplein 6-7
3233 AL Oostvoorne

Hoe kunt u een vraag, klacht, compliment of suggestie indienen?

Vragen, klachten, complimenten of suggesties kunt u per telefoon, brief, e-mail of het contactformulier op internet bij ons indienen.
Voor klachten zijn wij bereikbaar via:
– het contactformulier op onze website;
– telefoonnummer 0181-484525;
– per e-mail via info@fysiovoorne.nl;
– per post via FysioVoorne, Dorpsplein 6-7, 3233 AL Oostvoorne.

Om goed te kunnen inspelen op verbetersuggesties, houden wij een registratie bij van alle meldingen die ons bereiken.

Wat gebeurt er nadat u uw klacht heeft ingediend?

– U ontvangt van ons binnen 1 week per e-mail of post een bevestiging van de ontvangst van de klacht en van degene die verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw klacht.
– U ontvangt binnen 8 weken een reactie van ons naar aanleiding van uw klacht. Dat lijkt lang, maar sommige klachten zijn erg ingewikkeld en vergen veel uitzoekwerk.
– Als we onverhoopt niet binnen de beloofde termijn kunnen reageren, dan brengen we u hier tijdig, uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van de termijn, van op de hoogte.

Daarnaast is FysioVoorne aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Vragen over onze behandelingen?

Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u een afspraak maken? Bel ons dan op 0181-484525 of stuur een mail.